مانومتر زینسر آلمان (1)

مانومتر زینسر چین (3)

مانومتر کسولد ترکیه (3)

مانومتر گلور سوئیس (3)

مانومتر مکسی ایتالیا (4)

مانومتر موریس تایوان (1)